اهم اخبار تحلیل

20 نماد با پایین ترین نسبت p/e TTM بازار منتهی به 12 مرداد1401

20 نماد برتر از نظر ورود پول در هفته منتهی به 15 تیر 1401

بهترین نسبت های P/E بازار منتهی به 22 تیر 1401

20 نماد با پایین ترین نسبت P/E بازار منتهی به 29 تیر 1401

20 نماد برتر از نظر ورود پول در هفته منتهی به 5 مرداد1401

۲۰ نماد برتر از نظر ورود پول در هفته منتهی به 19 مرداد 1401