ضوابط و مصوبات اجرایی

ضوابط تعریف نمادهای معاملاتی در بورس انرژی

عنوان
ضوابط تعریف و تعیین نماد برای کالاهای قابل معامله در بورس انرژی

دامنه کاربرد
دامنه کاربرد این ضابطه در خصوص کلیه کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر کالا قابل معامله در بورس انرژی می باشد.

اجزاء تشکیل دهنده هر نماد هر نماد معاملاتی مشتمل بر سه جزء می باشد
.-1 جزء اول شامل اطلاعات زیر می باشد:
 • بازار هدف
 •  نام تجاری کالا
 •  نام تولید کننده
 -2جزء دوم شامل اطلاعات زیر می باشد:
 •  نوع قرارداد
 •  نوع بسته بندی/ رژیم باری
3- جزء سوم شامل اطلاعات زیر می باشد:
 •  محل تحویل
 •  دوره تحویل
 • تاریخ شروع تحویل

نحوه کد گذاری مطابق جدول زیر است
عنوان انواع تعداد کاراکتر نمایه معادل انگلیسی توضیحات
بازار هدف داخلی 1 D Domestic
بین المللی I International
نام تجاری کالا انرژی الکتریکی (توان حقیقی) 2 AP Active Power
نفت خام OI Crude Oil
گاز طبیعی ، ذغال سنگ و سایر حامل های انرژی - - نمایه کالا پس از پذیرش با توجه به نام تجاری کالا و دسته بندی های متداول کالای مورد پذیرش تعیین میشود
نام تولید کننده نام اختصاری تولید کننده (به غیر از کالای برق) 2 حروف انگلیسی (AA-ZZ) - به غیر از کالای برق ، برای سایر کالاها پس از پذیرش تعیین میگردد
نوع قرارداد نقدی 2 CA Cash
نسیه CR Credit
سلف FW Forward
کشف پریمیوم PR Premium
سلف موازی PF -
آتی FU Futures
اختیار معامله OP Option
بسته بندی رژیم باری برق- بار پایه
 نقشه بشکه
1 B Base Load Barrel
برق - اوج بار P Peak Load
برق - میان بار M Medium Load
برق - کم باری L Low Load
مکان تحویل درب کارخانه / پست بلافصل نیروگاهی 2 Ex Ex-Work
سایر نقاط حروف انگلیسی AA -ZZ - با توجه به آخرین تعاریف ارائه شده اتاق تجارت بین الملل و مکان فیزیکی تحویل مندرج در اطلاعیه عرضه حسب مورد تعیین میشود
دوره تحویل روزانه 1 D Day دسته بندی مذکور جهت کالای برق تعریف شده است و در ارتباط به سایر کالاها حسب مورد موضوعیت خواهد داشت
هفتگی W Week
ماهانه M Month
فصلی S Season
سالانه Y Year
تاریخ شروع تحویل سال شروع تحویل 2 عدد از 0 -99

ماه شروع تحویل 2 عدد از 01 -12

روز شروع تحویل 2 عدد از 01-31توضیحات:
در صورت عدم موضوعیت هر یک از عناوین فوق در مورد یک کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا، از کاراکتر "صفر" استفاده می شود. برای مثال در مورد کالای برق، در قسمت تولید کننده، دو کاراکتر صفر (00) قرار می گیرد. در مورد قرارداد سلف نفت نیز در قسمت دوره تحویل یک کاراکتر صفر ( 0) قرار می گیرد
.

نماد معاملاتی فوق مربوط به کالای انرژی الکتریکی (توان حقیقی) در رینگ معاملاتی داخلی با قرارداد سلف موازی بار پایه ماهانه با شروع تحویل آذر ماه سال 1391 می باشد.

توضیحات اختصاصی اوراق سلف موازی استاندارد نفت:
-برای قرارداد سلف نفت ریالی، اولین کاراکتر نماد D و برای قرارداد سلف نفت دلاری اولین کاراکتر نماد I خواهد بود. -"نام تولید کننده" در مورد قرارداد سلف نفت، شرکت ملی نفت ایران (NIOC) می باشد که کد اختصاری این شرکت در نمادهای معاملاتی سلف نفتی، NOخواهد بود. -"محل تحویل"، اوراق سلف نفتی مطابق امیدنامه پیشنهادی شرکت مشاور، تعیین و اعلام می گردد برای مثال در صورتی که جزیره خارک محل تحویل باشد، کد اختصاری مزبور KH خواهد بود.
مثال
DOINO PFB KH0941101

نماد معاملاتی فوق مربوط به قرارداد سلف نفت ریالی برای تحویل در جزیره خارک در تاریخ سررسید 94/11/01 می باشد.
 
IOINO PFB KH0941101

نماد معاملاتی فوق مربوط به قرارداد سلف نفت دلاری برای تحویل در جزیره خارک در تاریخ سررسید 94/11/01 می باشد. شایان ذکر است با توجه به محدودیت های شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در اعمال نمادهای قرارداد سلف موازی استاندارد نفت، هیات مدیره بورس انرژی نماد "سمند9411" و "سمنر9411" را به ترتیب برای "قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت دلاری برای تحویل در بهمن 94" و "قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت ریالی برای تحویل در بهمن 94" تعیین نمود.مصوبات هیئت مدیره شرکت بورس انرژی در ارتباط با معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی
 •  "مصوبات اختصاصی بازار فیزیکی" روزهای انجام معامله، ساعات شروع و پایان و تعداد جلسات رسمی معاملات:
ساعات 9:30 تا 12 روزهای کاری به عنوان روزها و ساعات شروع و پایان جلسات رسمی معاملات تعیین گردیدند.
 •  انواع سفارش به لحاظ شرایط قیمتی و اعتبار زمانی سفارش:
انواع سفارش ها به لحاظ شرایط قیمتی شامل دو نوع سفارش محدود (Limit Order) و سفارش با قیمت باز (Market Order) تعریف شده در ماده 18 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا تعیین گردیدند. از نظر اعتبار زمانی سفارش نیز، سفارش روز (Day)، جلسه (Session) و سفارش مدت دار (Good Till Date) به شرط انقضاء در پایان هفته مطابق بند 2،1 و 4 ماده 20 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی تعیین گردیدند.
 •  مجاز بودن ورود سفارشات خارج از جلسات رسمی معاملات:

ورود سفارشات خارج از جلسه رسمی معاملات مجاز نمی باشد.
 •  کارمزد حق پذیرش و حق الدرج کالاها:
حق پذیرش کلیه نیروگاه ها با ظرفیت نامی بزرگ تر مساوی 119 مگاوات معادل 50 میلیون ریال و سایر نیروگاه ها معادل 0/0007 ارزش برآوردی معاملات سالانه آنها با فرض 5000 ساعت تولید نیروگاه در سال و فروش آن با قیمت متوسط 400000 ریال مگاوات ساعت همچنین عرضه 30% ظرفیت نامی در بورس انرژی تعیین گردید. در مورد حق الدرج کالاهای پذیرفته شده در بورس انرژی نیز با توجه به مشخص بودن ارزش معاملات سالانه شرکت ها در بورس انرژی، مقدار اعلامی هیات مدیره سازمان ( معادل 0/002 ارزش معاملات سالانه تا سقف 150 میلیون ریال) برای محاسبه حق الدرج مبنای عمل تعیین گردید. بر اساس تبصره 1 ماده 25 دستورالعمل ثبت و سپرده گذاری کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا و تسویه و پایاپای در بورس انرژی، نرخ مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی به عنوان مرجع اعلام نرخ تسعیر واحد پولی مبنای تسویه در نمادهای رینگ بین المللی تعیین گردید.
 •  رویه تعیین محدوده نوسان قیمت پایه برای انواع کالاها :
برای کالای برق سقف قیمت پایه معادل مجموع نرخ پایه آمادگی و سقف قیمت انرژی موجود در بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران تعیین گردیدند.
 •  محدوده نوسان قیمت مجاز برای کالای برق:
برای کالای برق معاملات بدون محدوده نوسان در چهارچوب قوانین و مقررات وزارت نیرو تعیین گردیدند.
 •  واحد پایه تخصیص برای هر کالا و حداقل تغییر سفارش قیمت، حداقل خرید، حداقل عرضه و حداکثر خرید:
برای کالای برق، حداقل حجم بسته قابل معامله در یک ساعت (واحد پایه تخصیص)، یک مگاوات ساعت، حداقل تغییر سفارش قیمت، 10 ریال تعیین گردیدند. حداقل خرید نیز معادل واحد پایه تخصیص تعیین شد. حداقل عرضه نیز معادل 5 درصد توان قابل عرضه دوره تحویل نیروگاه در بورس (مورد تائید شرکت مدیریت شبکه) تعیین گردید. حداکثر خرید برای مشتریان دارای کد خاص، توسط شرکت مدیریت شبکه برق تعیین شد.
 •  تعیین مراحل مختلف حراج تمام الکترونیکی:
برای کالای برق، مطابق دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی مراحل اول تا سوم ماده 47 دستورالعمل مذکور شامل مراحل پیش گشایش، گشایش و پیوسته تعیین گردید. زمان بندی مراحل مذکور نیز به صورت زیر تعیین شد
ساعت 9:30 تا 10:00 مرحله پیش گشایش 
ساعت 10:00 مرحله گشایش 
ساعت 10:00 تا 12:00 مرحله پیوسته