تحلیل هفتگی/ماهانه
گزارش هفتگی منتهی به 1401/07/20
گزارش هفتگی منتهی به 20مهر1401 ادامه خبر
۲۰ مهر ۱۴۰۱
 
بررسی گزارشات شهریور ماه 1401
در این گزارش به مقایسه مبلغ فروش شرکت ها با ماه گذشته و همچنین 5 ماهه شرکت ها با 5 ماهه سال گذشته می پردازیم. ادامه خبر
۱۲ مهر ۱۴۰۱
 
تحلیل هفتگی بازار منتهی به 1401/07/06
تحلیل هفتگی منتهی به 6 مهر 1401 ادامه خبر
۱۱ مهر ۱۴۰۱
 
تحلیل هفتگی بازار منتهی به 1401/06/30
تحلیل هفتگی منتهی به 30 شهریور ماه 1401 ادامه خبر
۰۲ مهر ۱۴۰۱
 
تحلیل هفتگی بازار منتهی به 1401/06/23
تحلیل هفتگی منتهی به 23 شهریور ماه ۱۴۰۱ ادامه خبر
۲۳ شهریور ۱۴۰۱
 
تحلیل هفتگی بازار منتهی به 1401/06/16
تحلیل هفتگی منتهی به16 شهریور ماه ۱۴۰۱ ادامه خبر
۱۷ شهریور ۱۴۰۱
 
بررسی گزارشات مرداد ماه ۱۴۰۱
بازه گزارش : (1401/05/01 الی 1401/05/31) ادامه خبر
۱۲ شهریور ۱۴۰۱
 
تحلیل هفتگی بازار منتهی به1401/06/09
تحلیل هفتگی منتهی به 9 شهریور ماه 1401 ادامه خبر
۱۱ شهریور ۱۴۰۱
 
تحلیل هفتگی بازار منتهی به1401/06/02
تحلیل هفتگی منتهی به 2 شهریور ماه 1401 ادامه خبر
۰۲ شهریور ۱۴۰۱
 
تحلیل هفتگی بازار منتهی به 1401/05/26
تحلیل هفتگی منتهی به 26 مرداد ماه 1401 ادامه خبر
۲۷ اَمرداد ۱۴۰۱
 
تحلیل هفتگی بازار منتهی به 1401/05/19
تحلیل هفتگی منتهی به 19 مرداد ماه 1401 ادامه خبر
۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱