حمايت و مقاومت در تحليل تكنيكال بورس چيست؟

حمايت و مقاومت در تحليل تكنيكال بورس چيست؟

  سطوح حمايت و مقاومت در تحليل تكنيكال بورس

با توجه به عامل حمايت(تقاضا) و مقاومت(عرضه)، مي‌توان گفت هر گاه قيمت‌ها در بازار سرمايه افزايش مي‌يابد مشخص مي‌كند كه خريداران، كنترل قيمت را در دست گرفته‌اند و هنگامي كه قيمت‌ها با كاهش مواجه مي‌شوند نشانگر تسلط فروشندگان بر بازار است. در حقيقت ميزان داد و ستد، تعيين كننده و تغيير دهنده قيمت‌ها است. در چنين شرايطي برنده نبرد، كسي است كه جهت حركت قيمت‌ها را مشخص مي‌كند.
خريداران به دنبال بالا بردن قيمت‌ها هستند و فروشندگان به دنبال پايين كشيدن قيمت‌ها هستند. زماني كه خريداران قصد خريد دارند قيمت‌ها رو به افزايش مي‌گذارد و زماني كه فروشندگان قصد فروش دارند قيمت‌ها با كاهش مواجه مي‌شود. در اين نبرد و داد و ستد ميان خريداران و فروشندگان يعني در فرايند عرضه و تقاضا قيمت‌ها شكل مي‌گيرند كه در اين شرايط، سطوح حمايت و مقاومت در تحليل تكنيكال بورس، از مهم‌ترين مفاهيم به شمار مي‌روند.
بنابراين سطوح حمايت و مقاومت در تحليل تكنيكال بورس، سطوحي از قيمت‌ها هستند كه معامله گران تمايل به خريد سهام (نزديك به سطح حمايت) و فروش سهام(نزديك به سطح مقاومت)، دارند. وقتي اين خط شكسته شود ميزان عرضه و تقاضا و روانشناسي تغييرات قيمت سهام، تغيير مي‌كند و سطوح جديد حمايت و مقاومت يعني تقاضا و عرضه شكل مي‌گيرد.

ويژگي‌هاي سطح حمايت

به طور كلي در سطح حمايت، تعداد خريداران، بيشتر از تعداد فروشندگان است. يا به عبارت ديگر حجم تقاضا از حجم عرضه، بيشتر است. سطح حمايت، قيمتي سطحي است كه سرمايه گذاران اعتقاد دارند قيمت از آن سطح به سمت بالا حركت خواهد كرد و در اين حالت فروشندگان تمايلي به عرضه سهام در زير سطح حمايت ندارند و در حقيقت كنترل قيمت در دست خريداران است.
در سطح حمايت، معامله گران سهام شركت را در آن محدوده، ارزنده مي‌دانند و معتقدند قيمت‌ها از آن سطح پايين‌تر نمي‌آيد. در حقيقت از به هم پيوستن نقاط پاييني در يك دوره زماني بر روي يك خط، سطوح حمايتي شكل مي‌گيرند.

ويژگي‌هاي سطح مقاومت

خط مقاومت، سطحي است كه فروشندگان كنترل روند قيمت را به دست گرفته‌اند و از افزايش بيشتر قيمت‌ها ممانعت به عمل مي‌آورند. در اين سطح، خريداران، تمايلي به خريد سهام در بالاي سطح مقاومت ندارند. سطح مقاومت(عرضه) از به هم پيوستن نقاط بالايي قيمت‌ها در يك دوره زماني ايجاد مي‌شود.
در اين سطح، عرضه سهام بيش از تقاضاي آن است و مي‌توان گفت در چنين وضعيتي و در اين سطح، فروشندگان با فروش بيشتر به كاهش قيمت‌ها دامن مي‌زنند. سطح مقاومت نشان‌دهنده محدوده قيمتي است كه اكثر معامله گران معتقدند قيمت از آن سطح بالاتر نخواهد رفت. نكته قابل ذكر اين است كه سطوح حمايت و مقاومت در تحليل تكنيكال بورس، اعداد دقيقي نيستند و ممكن است در شرايطي با تغييراتي مواجه گردند.


اسم المرسل مطلوب
شخصيات تركت: 1000
التعليق مطلوب