تماس با ما:۴۲۷۶۴۰۰۰-۰۲۱
دوشنبه / ۶ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۲:۳۱
سرویس : یادداشت تحلیلی- بولتن
کد خبر : ۳۵۵۷
گزارشگر : ۱۱۴۳۸
سرویس یادداشت تحلیلی- بولتن
کارگزاری صبا تامین منتشر کرد:

گـــزارش بررسی وضعیت صنعت فولاد و شرکت فولاد هرمزگان جنوب

در این گزارش آمار و اطلاعات صنعت فولاد در ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تحلیلی از وضعیت شرکت فولاد هرمزگان جنوب ارائه شده است.

گـــزارش بررسی وضعیت صنعت فولاد و شرکت فولاد هرمزگان جنوب

فـولاد یکـی از کالاهـای مهـم و تأثیرگـذار در رشـد و توسـعه صنعتـی کشـورها اسـت. ایـن کالا بعـد از نفـت و گاز، دومیـن کالای مهـم تجـارت جهانـی را تشـکیل مـی‌دهـد و تعــداد زیــادی از صنایــع پایــه از قبیــل حمــل و نقــل، ســاختمان، ســاخت ماشــین‌آلات، معــدن و دیگــر صنایــع مرتبــط بــا تولیــد و انتقــال انــرژی، بــه صنعــت فــولاد وابســته هســتند. از ایــن رو بهبــود و توســعه صنعــت فــولاد از اهمیــت ویــژه‌ای در توســعه اقتصــادی کشــورها برخــوردار اســت. 

 

 میـزان تولیـد فـولاد خـام در جهـان در 70سـال گذشـته تقریبـا 10برابـر شـده اسـت. همچنیـن بر اسـاس آخریـن آمـار منتشـره توسـط worldsteel، تولیـد فـولاد در سـال 2022 نسـبت بـه سـال گذشـته 4 درصـد کاهـش یافتـه اسـت که اصلی‌تریـن دلیـل آن سیاسـت‌های انقباضـی اقتصـادی گسـترده در سراسـر جهـان بـرای کنتـرل نـرخ تـورم ناشـی از چـاپ پـول گسـترده در زمـان همه‌گیـری و همچنیـن رکـود در بخـش مسـکن چیـن می‌باشـد. بر اسـاس پیش‌بینی‌هـای انجـام شـده، تولیـد فـولاد خـام بـه میـزان 2,187 میلیـون تـن در سـال 2050 خواهـد رسـید.

 

در جهان تنها 3.1 درصد تولید فولاد خام صادر می‌شـود، در حالی که در ایران سـهم صادرات فولاد خام به تولید این محصول به 24 درصد می‌رسد.

 

جهت مطالعه کامل این گزارش، روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

دانلود پی دی اف

 

 
 

تعداد بازدید : ۱۰۷
(دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲) ۱۲:۳۱
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید